HEC و دانشگاه برادفورد، بریتانیا در مورد همکاری ها به توافق رسیدند

دانشگاه برادفورد، بریتانیا

یک هیئت از دانشگاه برادفورد، بریتانیا از کمیته آموزش عالی (HEC) بازدید کردند. سپس در دبیرخانه کمیسیون، با رئیس هیئت وزیران، طریق بنوری، دیدارهایی را داشتند.

دانشگاه برادفورد، بریتانیا و کمیته آموزش عالی پاکستان در یک جلسه، دو طرف تعهد خود را نسبت به ارتقاء همکاری پژوهشی، تبادل اعضای هیئت علمی، دانش پژوهان و دانشجویان ابراز کردند.

این هیئت شامل معاون دا...

More