آشنایی با فعالیت های یاسمین لاری به عنوان یکی از موفق ترین زنان پاکستان

یک لحظه افتخارآمیز برای پاکستانی های سراسر جهان، زمان آگاهی از افتخارآفرینی سایر هم وطنان خود می باشد. در سال های اخیر اما خبر افتخارآفرینی زنان پاکستان بیش از بیش سبب شادی می شود. یکی از این خبرها مربوط به نخستین معمار زن پاکستان با نام یاسمین...