آزمایشگاه Tariq در LUMS موفق به کشف ژن های موثر در روند تکامل شد

LUMS همچنان در صدر تحقیق و کشف قرار دارد. آزمایشگاه Tariq در LUMS ، یک آزمایشگاه پیشگام اپی ژنتیک است که بر روی ژن های موثر در روند تکامل کار می کند. آزمایشگاه Tariq در LUMS یکی از بهترین آزمایشگاه های مگس میوه در کشور است که تاکنون بیش از 200 ژن جدید را کشف کرده...