مقامات استان سند وضعیت کالج دولتی حیدرآباد را به دانشگاه, تغییر دادند.

استان سند, در روز جمعه, کالج دولتی حیدرآباد را به دانشگاه تغییر وضعیت داد. بر طبق اخبار منتشر شده توسط دولت دانشگاه ها و دپارتمان های خارجی سند, وزیر ارشد سید مراد علی شاه, به کالج حیدرآباد عنوان دانشگاه را اعطا کرد و دکتر طیبا ظریف را به سمت معاونت...