چگونه قلم جادویی پزشک پاکستانی او را تبدیل به یک چهره جهانی پزشکی کرد

سانیا نیشتر یک پزشک پاکستانی موفق و یک چهره جهانی پزشکی است که مهارت خاصی در نویسندگی دارد که این مهارت به بحث های مدیریتی وی در حوزه سلامت و درمان نیز کمک می کند. وی اولین نویسنده مجموعه ای از آمارهای بهداشتی پاکستان است که بر اساس آن، اولین برنامه...