ساخت پروتز کمک حرکتی زانو و پروتز پای مصنوعی غیرفعال توسط یژوهشگران دانشگاه صنعتی اراک

پروتز کمک حرکتی زانو و پروتز پای مصنوعی غیرفعال توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی اراک طراحی و ساخته شد به نقل از دانشگاه صنعتی اراک، "پروتز کمک حرکتی زانو " ویژه معلولان با هدایت دکترمحمد گهری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک توسط دانشجویان...