سه مدال در بزرگترین نمایشگاه علمی آسیا توسط سه نوجوان پاکستانی

سه دانش آموز جوان با استعداد پاکستانی 3 مدال را در بزرگترین نمایشگاه علمی آسیا به دست آوردند. سی و چهارمین مسابقه علم و فناوری های نوآورانه چین با نام (کاستیک) ویژه نوجوانان به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه علمی آسیا برگزار گردید. نمایندگان انجمن...