مرکز ملی بیوانفورماتیک (NCB) دانشگاه قائد اعظم و چشم انداز رشته بیوانفورماتیک در پاکستان

تلاش های جامعه علمی پاکستان سبب گشت تا یک مرکز تخصصی با نام مرکز ملی بیوانفورماتیک (NCB) در دانشگاه قائد اعظم در سال 2008 از طریق بودجه توسط کمیسیون عالی آموزش عالی تاسیس گردد. این ساختمان در 53000 فوت مربع شامل 8 آزمایشگاه تحقیقاتی و 2 آزمایشگاه محاسباتی...