چرا پاکستان امروز یک مرکز جذاب برای کارآفرینان نوپا و بنیان گذاران استارت آپ است؟

کارآفرینی در پاکستان افزایش یافته است. صحبت در مورد سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید و استارت آپ ها و ارائه تسهیلات به کارآفرینان نوپا یکی از بحث های داغ در پاکستان امروزی می باشد. پاکستان یکی از بزرگترین جمعیت های “جوان” را در جهان دارا می باشد....