موفقیت محققان دانشگاه LUMS پاکستان در مدل سازی درمان سرطان

دکتر چودری و تیم وی که در آزمایشگاه تحقیقاتی انفورماتیک زیست پزشکی (BIRL) در دانشکده علوم و مهندسی سید بابر علی کار می کنند، در مدل سازی درمان سرطان گام های اساسی برداشته اند. سرطان و درمان آن، پدیده ای بسیار پیچیده است که توسط تعداد بیشماری از عوامل...