تاسیس مدارس STEM برای پرورش نسل خلاق و نوآور در سراسر پاکستان

STEM در واقع یک برنامه آموزشی مبتنی بر ایده آموزش دانش آموزان در چهار رشته خاص: علوم ، فن آوری، مهندسی و ریاضی در یک رویکرد بین رشته ای و کاربردی است. در این مدارس، به جای آموزش چهار رشته به عنوان موضوعات جداگانه و گسسته، STEM در واقع نمونه یادگیری...