امکانات آموزش آنلاین رایگان مناسب برای همه کودکان در شهر پیشاور، ایالت خیبر پخت و نخوا (K-P)

جهت حصول اطمینان از امکانات آموزش آنلاین رایگان مناسب برای همه کودکان در استان پیشاور، دولت خیبر پخت و نخوا (K-P)  برنامه ای را جهت تحصیل 37000 کودکی که قادر به حضور در مدرسه های محلی در مناطق زندگی خود نیستند، را تصویب کرده است. بر اساس برنامه...