نگاهی بر سیاست های دیجیتال سازی پاکستان در سال 2017

وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان، سیاست «پاکستان دیجیتال در سال 2017» را تصویب کرد تا این سیاست به یک عامل استراتژیک برای تسریع سیستم اقتصاد دیجیتال به منظور گسترش تجارت مبتنی بر دانش و رشد اقتصادی اجتماعی تبدیل گردد. پیش نویس سیاست پاکستان...