دانشگاه فناوری پاکستان چین: دانش گام دیگر در توسعه روابط علمی دو کشور

اتاق بازرگانی و صنایع مشترک پاکستان و چین (PCJCCI) پیشنهاد ایجاد دانشگاه فناوری پاکستان چین با همکاری پردیس چینی برای انتقال فناوری از چین به پاکستان را داد. این خبر توسط شاه فیصل افردی رئیس PCJCCI، در حال سخنرانی در یک جلسه در محل PCJCCI اعلام گردید. معاون...