پاكستان جزو 10 كشور جذاب جهان در ارتباط با شركت هاي چند مليتي و سرمايه گذاران خارجي

پاكستان از فرصت هاي خوبي براي سرمايه گذاري برخوردار است و دولت این کشور مي كوشد تا حداكثر تسهيلات و امكانات به منظور تشويق سرمايه گذاري و شركت هاي چند مليتي در كشور فراهم آورد. پاكستان در زمره 10 كشور اول جهان است كه اصلاحات اقتصادي در آن با موفقيت...