ظهور توسه یافته بلوچستان پاکستان با تمرکز بر دانش بنیان و کارآفرینی و نوآوری

با بازگشت صلح به بلوچستان و برقرای امنیت، موج جدیدی از اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی در این منطقه در حال ظهور است. این موج مطمئنا جدید است اما چراغ امید تازه ای را در مورد آینده منطقه روشن می سازد. بررسی فعالیت های اتاق بازرگانی و صنایع کویته (QCCI) و مرکز...