مبارزه با سرطان پستان به سبک پاکستان: همه ساختمان های کشور صورتی رنگ می شود

فعالیت های بنیاد روبان صورتی، به عنوان بخشی از مبارزات بین المللی، در کل ماه اکتبر به عنوان ماه آگاهی از سرطان پستان در پاکستان مشاهده می شود. بنیاد روبان صورتی در پاکستان از سال 2003 تاکنون از طریق برنامه های آگاهی بخش دقیق به مبارزه با سرطان پستان...