انتصاب بانوی پاکستانی به عنوان اولین رئیس زن بخش بیولوژی و پزشکی انجمن ماکس پلانک

بانوی پاکستانی متولد کراچی، آصفا اختر به عنوان اولین رئیس زن بخش بیولوژی و پزشکی انجمن ماکس پلانک انتخاب شد. آصفا اختر با پیشرفت خود در مسیر علم و فناوری، برگی دیگر از تاریخ موفقیت زنان پاکستان را به خود اختصاص داد. چرا که این بانوی پاکستانی، اولین...