آموزش و تاسیس مدارس هدفمند ، استراتژی ارتش قدرتمند پاکستان در برابر جنگ

اخیرا  ارتش پاکستان، که یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان است به منظور مبارزه با تروریست یک دبیرستان متوسطه دخترانه را در مکانی که که زمانی مقرر مرکزی تحریک طالبان بوده، ساخته است و طرح آموزش و تاسیس مدارس هدفمند را شروع کرد. در طول جنگ علیه...