دومین دوره همایش از مدارس نوین تا دانشگاه توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر رضا ماحوزی، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دبیر علمی دومین همایش «از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران» اظهار داشت: نخستین همایش از سلسله...