دولت سند آزمایشگاه پیشرفته پزشکی قانونی را در ایالت سند راه اندازی میکند

دولت سند، از تخصیص 200 میلیون روپیه برای راه اندازی یک آزمایشگاه پزشکی قانونی پیشرفته خبر داد. بر اساس این طرح، آزمایشگاه DNA و سرولوژی مدرن در در بخش تحقیقات ژنوم جمیل الرحمان در مرکز پزشکی مولکولی و تحقیقات دارویی دکتر پنجاونی (PCMD)، به عنوان یک...