آشنایی با فعالیت های یاسمین لاری به عنوان یکی از موفق ترین زنان پاکستان

یاسمین لاری

یک لحظه افتخارآمیز برای پاکستانی های سراسر جهان، زمان آگاهی از افتخارآفرینی سایر هم وطنان خود می باشد. در سال های اخیر اما خبر افتخارآفرینی زنان پاکستان بیش از بیش سبب شادی می شود.

یکی از این خبرها مربوط به نخستین معمار زن پاکستان با نام یاسمین لاری می باشد که برای جایزه جین درو سال 2020 انتخاب شده است.

More