کاشت محرک های عصبی واگوس توسط پزشک پاکستانی در بیماران صرع مزمن

Vagus Nerve Stimulation IN PAKISTAN
برای درمان صرع مزمن، محرک های عصبی واگوس برای اولین بار در کشور توسط یک پزشک پاکستانی با موفقیت در دو بیمار زن کاشته می شود. (بیشتر&he...
More

مشارکت پزشک پاکستانی در نگارش بیانیه های جهانی حوزه سلامت WHO

پزشک پاکستانی

دکتر سانیا نیشتر، یک پزشک پاکستانی در نگارش چندین بیانیه جهانی بهداشت دخالت داشته است. وی در سال 2011 عضو کمیته پیش نویس اعلامیه مسکو در مورد NCDs  بود. این پزشک پاکستانی همچنین ریاست کمیته تهیه پیش نویس بیانیه ونیز WHO در مورد ابتکارات جهانی بهداشت و سیستم های بهداشتی در سال 2009 را بر عهده داشت.

More