آموزش و تاسیس مدارس هدفمند ، استراتژی ارتش قدرتمند پاکستان در برابر جنگ

تاسیس مدارس هدفمند

اخیرا  ارتش پاکستان، که یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان است به منظور مبارزه با تروریست یک دبیرستان متوسطه دخترانه را در مکانی که که زمانی مقرر مرکزی تحریک طالبان بوده، ساخته است و طرح آموزش و تاسیس مدارس هدفمند را شروع کرد.

در طول جنگ علیه تروریسم در شهرستان  Orakzai، ساختمان مدرسه کاملا تخریب شده بود. بعدها، این سایت توسط ستیزه جویان اشغال و به مقر آنها تبدیل گردید. با این وجود هنگامی که جنگ پایان یافت، ارتش پاک...

More