فرصت استثنایی برای پرستاران در پاکستان: پاکستان به بیش از یک میلیون پرستار نیاز دارد

یک میلیون پرستار

بر اساس گزارش انستیتوی علوم بهداشت نخست (PIHS) ، پاکستان در بخش مراقبت های بهداشتی خود به حدود یک میلیون پرستار دیگر احتیاج دارد. زیرا در حال حاضر تنها 75000 پرستار در مقابل جمعیت 200 میلیون نفری در خدمت هستند.

این آمار توسط کارشناسان شناخته شده جهانی در سمیناری در مورد وضعیت فعلی مراقبت های بهداشتی در پاکستان و وضعیت پرستاران در پاکستان فاش شده است. انستیتوی علوم بهداشت نخست (PIHS) این سمینار را برگزار کرد که در آن مد...

More