پاکستان : مقصد تحصیل من

پاکستان مقصد تحصیل من

نکات برجسته علت تحصیل در دانشگاه های پاکستان

مهد قدیمی ترین دانشگاه جهان (دانشگاه جولیان: )

بهره مندی از فضای آکادمیک بیش از 25 دانشگاه بین المللی (مورد تایید وزارت علوم و بهداشت)